ta  e 

飞轮 1487564

  

适用品牌

 • 斯堪尼亚

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
斯堪尼亚
斯堪尼亚 4系列卡车 1995/09-2004/09
4系列卡车 164 C/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 C/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 C/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 C/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 G/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 G/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 G/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 G/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 G/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 L/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 L/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 L/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 L/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 L/580DC 16.01   156004268 2000-
4系列卡车 164 L/580DC 16.01   156004268 2000-

适用发动机

 • 斯堪尼亚 DC 16.01

参考号

厂商 号码 号码
OE 14875** 14875**
厂商 号码 号码
SACHS 3421 601 0** 34216010**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347